วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบหน่วยที่ 3 ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

ให้นักเรียนลองทำข้อสอบหน่วยที่ 3 เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

คำชี้แจง
ข้อสอบมีจำนวน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. สัตว์อะไรที่ไม่ได้อยู่ในวัฏจักร 3 ขั้น
ก. ไหม ข. ตั๊กแตน ค. จักจั่น ง. แมลงสาบ
2. สัตว์อะไรไม่ได้อยู่ในวัฏจักร 4 ขั้น
ก. ไหม ข. ผึ้ง ค. ผีเสื้อ ง. แมลงปอ
3. สัตว์อะไรไม่ได้อยู่ในวัฏจักรทั้ง 2 อย่างนั้นเลย
ก. ต่อ ข. ตัวสองง่าม ค. มด ง. ตัวชีปะขาว
4. ตัวอ่อนตั๊กแตนเป็นอย่างไร
ก. เหมือนตัวเต็มวัย ข. มีความสามารถที่จะสืบพันธุ์ก่อรุ่นลูกหลานได้
ค. คล้ายตัวเต็มวัยแต่อวัยวะบางอย่างไม่เหมือน ง. รูปร่างคล้ายพ่อแม่แต่มีขนาดเล็กกว่าหลายเท่า
5. แมลงวันมีวัฏจักรชีวิตอย่างไร
ก. 3 ขั้น ข. 4 ขั้น ค. 5 ขั้น ง. ไม่มีวัฏจักร
6. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวอ่อนก่อนจะเป็นตัวเต็มวัย เรียกว่าอะไร
ก. เมตาโบลิซึม ข. เมตามอร์โฟซิส ค. เมตามอร์โฟเนีย ง. เมตาสะคาปูลาร์
7. สัตว์ในข้อใดไม่มีเมตามอร์โฟซิส
ก. กบ เขียด ข. จักจั่น จิ้งหรีด ค. แมลงสาบ ตั๊กแตน ง. ตัวสามง่าม งูเหลือม
8. ขั้นตอนการผสมเทียมข้อใดที่ ไม่มี การปฏิบัติ
ก. การละลายน้ำเชื้อ ข. การรีดเก็บน้ำเชื้อ ค. การทำน้ำเชื้อให้เข้มข้น ง. การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ
9. คำว่าน้ำเชื้อ หมายถึงอะไรในการผสมเทียมโคและสุกร
ก. เชื้ออสุจิ ข. ไข่จากเพศเมีย ค. สารเคมีที่ผสมขึ้น ง. เชื้อสืบพันธุ์สองเพศ
10. การผสมเทียมวัวและสุกร ได้ประโยชน์ในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ก. ผสมกับแม่พันธุ์ได้มาก ข. สัตว์ตกลูกได้ตามฤดูกาล
ค. ประหยัดค่าเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ ง. ไม่ต้องเอาพ่อพันธุ์จากต่างจังหวัด
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้อง และเขียนเครื่องหมาย x หน้าข้อที่ผิด
........1. การผสมเทียมระหว่างปลาดุกกับปลาสวาย ทำไม่ได้เนื่องจากเป็นปลาต่างชนิดกัน
........2. ฮอร์โมนที่ได้จากต่อมใต้สมองปลาเพื่อนำไปฉีดให้กับแม่ปลานั้น เป็นฮอร์โมนจากปลาตัวผู้เท่านั้น จะเป็นฮอร์โมนจากปลาตัวเมียไม่ได้
........3. ปัจจุบันการผสมเทียมปลาบึก ซึ่งเป็นปลาขนาดใหญ่อาศัยในแม่น้ำ ยังทำไม่ได้ผล
........4. น้ำเชื้อสืบพันธุ์จากสัตว์ตัวผู้ ถ้าจะเก็บไว้ให้ใช้ได้นานต้องเก็บในที่เย็นจัด
........5. การเก็บน้ำเชื้อนั้นปกติจะเก็บใส่น้ำยาผสมเชื้อลงไปด้วย ส่วนมากเป็นน้ำยาประเภทเกลือแร่
........6. การผสมเทียมสุกรในปัจจุบันนิยมใช้น้ำเชื้อสดโดยไม่แช่แข็ง
........7. การฉีดน้ำเชื้อแก่สัตว์ตัวเมียนั้น ต้องเลือกเวลาที่สัตว์แสดงอาการเป็นสัด
........8. การฉีดฮอร์โมนให้แม่ปลา เพื่อให้แม่ปลามีไข่สุกเร็วขึ้น
........9. การถ่ายฝากตัวอ่อนในโคนมนั้นใช้วิธีปฏิสนธิภายในแล้วเอาไข่ที่ได้รับการผสมแล้วไปใส่ในมดลูกแม่โคตัวอื่น
.......10. ขั้นตอนแรกของการถ่ายฝากตัวอ่อนก็คือการฉีดฮอร์โมนให้แม่โคพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตไข่จำนวน มาก

1 ความคิดเห็น: