วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษาพระธาตุพนม หอแก้วมุกและวัดชัยมงคล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมนุมต้นกล้าภูเขียวโรงเรียนภูเขียว ได้ไปทัศนศึกษาที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม หอแก้วมุกและตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร วัดชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษา(ยุวกาชาดม.2) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 มกราคม 2554 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการนำยุวกาชาด ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ ชุมชนด่านเกวียนและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป้็นหิน จังหวัดนครราชสีมา