วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันต่อต้านยาเสพติด (25 มิถุยายน 2553)

โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าร่วมขบวนดังกล่าว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันไหว้ครู ประจำปี 2553

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมเสมอมา