วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2553 สพป.เขต2 ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิ ข้าพเจ้าส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.1-3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนธันวาคม และข้าพเจ้าเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น ประเภท นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน(อนุรักษ์) ชั้น ม.4-6

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิวิทยา ข้าพเจ้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ (ม.1-3)และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง(ม.1-3) ได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 8 - 9 พฤศจืกายน 2553 ณ โรงเรียนภูเขียว สู้ตายค่ะ