วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2552


เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2552 กับคณะครูโรงเรียนภูเขียว ณ เทศบาลตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 7 กรกฎาคม 2552