วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2552

โรงเรียนภูเขียว ได้กำหนดการสอบกลางปีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 และปลายภาคเรียนที่1/2552 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4, 5, 6

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2553

วันที่ 4 กันยายน 2552 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.