วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

เข้าอบรมการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

วันที่ 30ก.ย.-1 ต.ค.53 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร เป็นวิทยากรให้ความรู้