วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ว่าด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ ศธ. เยี่ยมบ้านนักเรียน” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน” เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม จึงกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” (Classroom meeting) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งโรงเรียนภูเขียวได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยคุณครูเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น