วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รายวิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102

นักเรียนชั้นม.4ที่เีรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ว31102 ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยววิชาที่เรียนสามารถเข้ามาดูเนื้อหาและแบบทดสอบก่อนเรียนได้นะคะ

1 ความคิดเห็น: